home Trang chủ   »  Tuyển dụng  »  Tuyển chuyên gia tập huấn về phương pháp liên kết FLEGT & REDD+ và triển khai nghiên cứu thí điểm về khả năng liên kết FLEGT & REDD+

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Tuyển chuyên gia tập huấn về phương pháp liên kết FLEGT & REDD+ và triển khai nghiên cứu thí điểm về khả năng liên kết FLEGT & REDD+

Cập nhật : 2015-10-16

Lượt xem : 1025


Dự án “Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các CSO” – mã số VM051, do EU và FERN tài trợ và được điều phối và thực hiện bởi SRD trong 3 năm (2014 - 2016). Đối tượng hưởng lợi chính của dự án là mạng lưới VNGO-FLEGT và cộng đồng. Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai song song hai chương trình lâm nghiệp là FLEGT và REDD+, dự án đặt mục tiêu liên kết FLEGT và REDD+ để tăng cường hiệu quả quản trị rừng và nhân rộng lợi ích cho cộng đồng sống phụ thuộc rừng. Để đạt được mục tiêu này, dự án có kế hoạch thực hiện các hoạt động bước đầu như sau:

  • khóa tập huấn về phương pháp và công cụ đánh giá các biện pháp an sinh xã hội (safeguards) và liên kết FLEGT và REDD+. Khóa tập huấn sẽ truyền đạt cho học viên về phương pháp đánh giá kết hợp định lượng và định tính, dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các nghiên cứu trước đây của mạng lưới (đánh giá tác động sinh kế, đánh giá khả năng đáp ứng gỗ hợp pháp, giám sát tuân thủ gỗ hợp pháp)
  • nghiên cứu thí điểm để đánh giá khả năng liên kết FLEGT và REDD+, sử dụng phương pháp và công cụ trong khóa tập huấn để thu thập thông tin định lượng và định tính, phân tích khả năng liên kết FLEGT và REDD+, từ đó đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị rừng và nhân rộng lợi ích cho cộng đồng sống phụ thuộc rừng.

Để thực hiện các công việc trên, SRD sẽ tuyển chuyên gia tập huấn và thực hiện nghiên cứu thí điểm về liên kết FLEGT và REDD+ tại 1 tỉnh UNREDD.

SRD và mạng lưới VNGO-FLEGT sẽ phối hợp với chuyên gia trong quá trình nghiên cứu thực địa.

Chi tiết xem tại đây

Tin khác